Onderzoeksinfo

Afdeling diagnostiek

Binnen het Expertise Netwerk werken vier orthopedagogen NVO, een psychodiagnostisch medewerker en een schoolpsycholoog (op afroep) die samen handelingsgerichte diagnostiek voor alle scholen van de Eenbes uitvoeren. De hulpvragen van kind, school en ouders zijn zowel bij aanvang als tijdens het onderzoek uitgangspunt. Het onderzoek vindt plaats op de basisschool van het kind in een rustige ruimte, die door de school ter beschikking wordt gesteld.

Bij aanvang van het onderzoek wordt het kind altijd eerst op het gemak gesteld en vindt een kennismakingsgesprekje plaats. Door middel van handelingsgerichte diagnostiek wordt geprobeerd de onderwijsbehoeften van het kind te bepalen en handelingsgerichte adviezen voor de schoolse setting te geven. We gaan uit van de mogelijkheden, talenten en perspectieven die kinderen hebben, brengen dit in kaart en houden daarbij rekening met de beperkingen. Uitgangspunt is dit kind, met deze ouders, bij deze leraar, in deze groep, op deze school. Het verslag van het onderzoek wordt na toestemming van beide gezaghebbende ouders toegelicht aan ouders en school, in de vorm van een adviesgesprek. School ontvangt via ouders een kopie van het verslag.

 

Zodra een aanvraag voor diagnostiek ontvangen is en het aanvraagformulier compleet is, streven wij ernaar om binnen vier à vijf weken het eerste onderzoeksmoment te hebben. Indien de wachttijd langer wordt, proberen wij een externe partner in te schakelen.

Routing aanvraag onderzoek Expertise Netwerk vindt u hier

Intelligentieonderzoek:

Een intelligentieonderzoek geeft meer duidelijkheid over de cognitieve capaciteiten van een kind. Er wordt een gestandaardiseerde test afgenomen, afgestemd op de leeftijd van het kind. Het onderzoek duurt één ochtend. Aan de hand van de resultaten wordt gekeken waar kansen en waar beperkingen liggen. 

 

Formulier intelligentieonderzoek vindt u hier

Algemeen ontwikkelingsonderzoek:

Wanneer er meerdere vragen zijn over de ontwikkeling van een kind, kan een algemeen ontwikkelingsonderzoek worden aangevraagd. Afhankelijk van de hulpvraag van het kind, school en ouders kan er gekeken worden naar: bijvoorbeeld cognitieve capaciteiten, geheugen, concentratievermogen, didactisch functioneren en sociaal-emotioneel functioneren. Aan de hand van de informatie uit het aanvraagformulier, bepaalt het team diagnostiek welke onderzoeksmiddelen gebruikt worden en hoeveel tijd daarvoor nodig is. Eventuele vragenlijsten worden ingevuld door de leerkracht en de ouders. 

 

Formulier algemeen ontwikkelonderzoek vindt u hier

Dyslexieonderzoek:

Dyslexieonderzoek naar ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) vindt niet plaats bij het Expertise Netwerk, maar verloopt via een aanvraag bij de gemeente. De IB-er van de school kent de weg daar naar toe, weet welke kinderen daarvoor in aanmerking komen en begeleidt kinderen en ouders in deze route.

 In zeer uitzonderlijke gevallen voldoet een kind niet aan de criteria EED, maar is er na gedegen dossiervorming en intensieve begeleiding door de school toch een ernstig vermoeden van dyslexie. Op dat moment kan verwezen worden naar het Expertise Netwerk.

 

Het team diagnostiek van het Expertise Netwerk bekijkt via het aanvraagformulier en de aangeleverde documenten of dyslexieonderzoek geïndiceerd is. Dyslexieonderzoek door het Expertise Netwerk bestaat uit een intelligentieonderzoek en uitgebreid onderzoek naar lezen en spellen. Het onderzoek bestaat uit twee ochtenden. Wanneer recent een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden (niet langer geleden dan twee jaar), wordt er alleen onderzoek gedaan naar lezen en spellen.

Een dyslexieverklaring van het Expertise Netwerk is niet geldig voor dyslexiebehandeling door de zorgverzekeraar. Dit geldt alleen bij EED en voor de onderzoeken afgenomen door de instanties die aangesloten zijn bij de gemeente. De verklaring dyslexie kan echter wel van belang zijn voor bijvoorbeeld het Voortgezet Onderwijs.  

 

Bekeken wordt of er sprake is van dyslexie en welke specifieke adviezen in de klas van belang zijn. 

 

Formulier dyslexieonderzoek vindt u hier

Dyscalculieonderzoek:

Wanneer bij een kind een vermoeden van dyscalculie bestaat, kan een dyscalculieonderzoek aangevraagd worden. Het team diagnostiek van het Expertise Netwerk bekijkt via het aanvraagformulier en de aangeleverde documenten of dyscalculieonderzoek geïndiceerd is. Het dyscalculieonderzoek bestaat uit een intelligentieonderzoek, uitgebreid onderzoek naar rekenen en onderzoek naar secundaire factoren. Het onderzoek bestaat uit minimaal twee ochtenden. Wanneer recent een intelligentieonderzoek heeft plaatsgevonden (niet langer geleden dan twee jaar), wordt er alleen onderzoek gedaan naar rekenen en secundaire factoren.

Bekeken wordt of er sprake is van dyscalculie en welke specifieke adviezen in de klas van belang zijn. 

 

Formulier dyscalculieonderzoek vindt u hier

Modulaire diagnostiek:

Wanneer een kind al bekend is bij het Expertise Netwerk, en er vragen zijn over bepaalde deelgebieden, dan kan, in overleg, Modulaire Diagnostiek worden aangevraagd. Het gaat hierbij om specifieke, korte vragen, die met een deelonderzoek beantwoord kunnen worden, of waarbij zaken kunnen worden uitgesloten.