Zorgteam (ZT) en Consultatieve Leerling Bespreking (CLB)

Zorgteam / Ondersteuningsteam

 

Gedeelde zorg is betere zorg! Om die reden werkt het onderwijs steeds meer samen met andere partners zoals Centrum voor maatschappelijke dienstverlening vanuit de gemeente (CMD / CJG) en de GGD. Deze samenwerking is gegoten in de vorm van een structureel overleg op alle scholen van de Eenbes.  Deze bundeling van alle expertise biedt meer kinderen meer kansen op een positieve ontwikkeling. In een zorg / ondersteuningsteam bespreekt de intern begeleider de “leerlingen met een extra onderwijsondersteuningsbehoeftes” met professionals. Samen kan men korte lijnen en snelle acties uitzetten.

 

Het zorgteam op school is onderdeel van de samenwerkingsstructuur van scholen met jeugdzorgpartners. In die samenwerkingsstructuur participeert uiteraard ook het expertisenetwerk. Namens het expertisenetwerk participeren Anouk Dekkers, Loes Sleegers, Patricia Verschoor en Pascalle van den Heuvel binnen de diverse ZT overleggen. Zij hebben een goed beeld van de onderwijsondersteuningsmogelijkheden van de scholen. Zij hebben regelmatige contacten met IB-ers om het niveau van ondersteuning in de scholen waar nodig te versterken.

 

Om de bespreking in het zorgteam zo effectief mogelijk te laten verlopen maken wij graag gebruik van de leerlingvolgkaart

Consultatieve Leerling Begeleiding (CLB)

 

Wanneer de leraar handelingsverlegenheid ervaart bij problemen op leerling- of op groepsniveau kan dit ingebracht worden in de CLB. Gedacht kan worden aan leerproblemen, werkhoudingsproblemen en/of gedragsproblemen. Systematisch worden leerlingen of groepen besproken waarbij de leerkracht, IB-er en een medewerker van het Expertise Netwerk samen kijken naar de ontwikkeling van dit kind of deze groep. De leerkracht beschrijft nauwkeurig de problematiek zoals hij/zij deze ervaart, waarna dit verder geanalyseerd wordt. Gezocht wordt naar interventies, het uitvoeren er van en ook de evaluatie is een belangrijk onderdeel. CLB is een vorm van begeleiding van leerkrachten die reflecteren op hun handelen, om op basis daarvan nieuwe mogelijkheden te verkennen. De gezamenlijk geformuleerde adviezen zijn specifiek afgestemd op deze leerling, in deze groep, met deze leerkracht, op deze school. Daarbij kan de visie van een extern deskundige vanuit het Expertise Netwerk helpen om scherp te blijven op de kwaliteit van handelen. Wij adviseren om leerlingen cyclisch terug te laten komen, zodat de ontwikkeling enige tijd gevolgd kan worden.

Anouk Dekkers, Pascalle van den Heuvel, Loes Sleegers en Patricia Verschoor verzorgen namens het ExpertiseNetwerk de CLB's op de scholen van de Eenbes.

 

Om de bespreking in de Consultatieve leerlingbespreking zo effectief mogelijk te laten verlopen maken wij graag gebruik van de leerlingvolgkaart