Coaching "on the job"

Coaching

Wanneer we het met elkaar hebben over wat er moet gebeuren om Passend onderwijs tot een succes te maken dan pleit men vaak voor meer praktische ondersteuning voor de leerkracht. Bijvoorbeeld in de vorm van "meer handen in de klas". Wat men zich daarbij precies voorstelt, is niet altijd duidelijk. Meer handen in de klas levert misschien taakverlichting op, maar het hoeft niet te leiden tot beter omgaan met verschillen tussen leerlingen. Er moet dus meer gebeuren. er is behoefte aan een coachingsaanpak op klasseniveau die hout snijdt.* (uit:co-teaching door Sandra Koot)

 

Bij het Eenbes Expertisenetwerk hanteren we diverse coachingsmodellen waaronder oplossingsgericht coachen en coaching m.b.v. intervisie (ook beeldintervisie). Uiteraard behoort ook het coachen op leerkrachtcompetenties hiertoe. Belangrijk is dat we hierbij proberen om altijd maatwerk te leveren. Dit betekent tevens dat wij na een intake met een voorstel komen om vervolgens een offerte te maken zo dat u weet welke kosten aan het coachingstraject verbonden zijn.

 

Een paar mogelijkheden van coaching "on the job" worden hieronder beschreven:

SVIB School Video Interactie Begeleiding

 SVIB is een praktisch middel voor begeleiders om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen in de onderwijsleersituatie. Aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) geanalyseerd. Videobeelden geven niet alleen zicht op interactie tussen leerkracht en leerlingen en leerlingen onderling, maar ook het klassenmanagement (structuur) en de instructie (didactiek) wordt hierop afgestemd. Via analyse van beeldmateriaal wordt de interactie tussen leerkracht en leerling(en) uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag.
De ervaring leert dat beelden veel “inzicht” geven. Inzicht in eigen sterke vaardigheden, maar ook in leerpunten. Vanuit dit inzicht worden bestaande en nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Interactie wordt uiteengelegd in concreet waarneembaar gedrag.
Deze werkwijze is concreet, leerkrachtvriendelijk en effectief, geschikt voor alle situaties waarin leerkracht, leerling of groep een steuntje in de rug nodig hebben.


Werkwijze:
- een intakegesprek;

- een observatie en nagesprek;
- 3 opnames incl. analyse, bespreking en planmatige uitwerking;
- een eindgesprek en evaluatie.

Coachen met het oortje/synchroon coachen

 Het oortje is overal: in de wielersport, beveiligingssector, supermarkt, kledingzaak, bij het journaal; overal staan medewerkers via een ‘oortje’ in contact met een coach of met collega’s. In het beroep van leerkracht  speelde het oortje nog nauwelijks een rol. Daar kan snel verandering in komen.

 

Een aantal medewerkers van het ExpertiseNetwerk hebben zich bekwaamd in een nieuwe vorm van synchroon coachen. In de groep wordt een speciale microfoon geplaatst met een camera die op afstand te besturen is. Vanuit een aparte kamer volgt de coach de interactieprocessen tussen leerlingen en leerkracht binnen de groep. De leerkracht geeft les met een ontvanger in het oor en de coach communiceert vanaf een laptop met de leerkracht. Vooraf worden eenduidige afspraken gemaakt over het ontwikkelonderwerp zodat de hoeveelheid communicatie beperkt blijft. De feedback heeft een positief karakter zodat het zelfvertrouwen toeneemt.
De coaches zien de synchrone coaching als een waardevolle aanvullende techniek. Door synchrone coaching neemt de kwaliteit van het pedagogisch  handelen van de leraar toe en wordt de leerkracht snel geholpen met de inzet van het gewenste of vereiste leerkrachtgedrag. De interventies zijn zeer kort en specifiek. Daarnaast bestaat er nog een andere vorm waarbij geen camera wordt gebruikt. Wel wordt er hierbij gebruik gemaakt van het "oortje" maar de begeleider zit daarbij in de klas zelf en communiceert met de gecoachte via een tablet.

 

Synchroon Coachen leent zich met name voor het aanbrengen van veranderingen/ verbeteringen op de volgende gebieden:
-Versterking van het klassenmanagement
-Versterking van de didactiek door middel van activerende instructiemomenten
-Versterking van de pedagogische relatie leerkracht-leerling

 

De voordelen van synchroon coachen:
- Directe gedragsverandering bij de leerkracht doordat de leerkracht het effect van een interventie direct merkt.
- De leerkracht vergroot competenties in situaties die moeilijk voor hem/haar zijn en/of om zich verder te professionaliseren.
- Door middel van een op afstand te besturen camera en het gebruik van een headset door de leerkracht is het mogelijk om directe feedback te geven tijdens de onderwijssituatie. De leerkracht kan zijn/haar handelen op die manier direct aanpassen.

 

Werkwijze:

Het traject start met een intakegesprek
De eerste opname met de video is bedoeld om de leervraag in beeld te brengen
Samen met de leerkracht wordt de eerste opname geanalyseerd om zo tot werkpunten te komen
Start synchroon coachen
In een nagesprek bespreekt de begeleider de beelden met de leerkracht om gericht tot werkpunten te komen en de effecten van de ingezette interventies te bespreken.

Het traject kan uit meerdere sessies bestaan.

Co-teaching

Co-teaching betekent letterlijk “samen lesgeven”.  Co-teaching vindt gedurende een korte tijd plaats.  De co-teacher is slechts tijdelijk en soms op specifieke momenten in de week in beeld.  Soms kunnen dat een paar aaneengesloten dagen zijn, soms een dag of dagdeel  per week.  Dit is afhankelijk van de hulpvraag van de leerkracht.  Het vergroten van de handelingsbekwaamheid  van de leerkracht, op basis van zijn/haar  hulpvraag staat centraal in het traject.