Aanbod extra ondersteuning

Coaching

Uitgaande van de hulpvraag bieden wij ondersteuning op maat in jouw eigen klassensituatie. Er zijn vele mogelijkheden zoals SVIB, co-teaching (samen voor de klas), BBI, versterken van het klassenmanagement of observaties en gesprekken om samen aanpassingen te realiseren (meekijken/meedenken).

Het doel hiervan is het effectief leerkrachgedrag te versterken en het zelfvertrouwen te vergroten.

 

  • SVIB: School Video Interactie begeleiding

SVIB is een bewezen effectief begeleidingsmiddel (Kramer 2009) aan de hand van korte video-opnames wordt de interactie tussen leerkracht en leerling geanalyseerd. Beelden geven inzicht eigen sterke vaardigheden maar ook in leerpunten.

SVIB helpt de leerkracht om anders te kijken.

 

Als gekozen wordt voor SVIB maakt de coach opnamen in de klas. Deze beelden worden geanalyseerd en met de leerkracht besproken. De leerkracht reflecteert op het eigen handelen en gaat aan de slag met de werkpunten die voortvloeien uit de bespreking. (De gemaakte beelden worden nooit met derden gedeeld en na afloop van het traject vernietigd.)

 

Werkwijze:

-          Een intakegesprek (waarin de kijkvraag geformuleerd wordt)

-          Een observatie en nagesprek indien nodig

-          3 opnames incl. analyse en bespreking

-          Eindgesprek met evaluatie

 

  • BBI: Beeld Begeleide Intervisie

Op scholen is het gelukkig al lang bekend; intervisie. Samen met vier tot vijf collega’s wil je met en van elkaar leren. Het nieuwe is niet alleen met elkaar praten. Beelden gemaakt in ieders eigen klassensituatie is het uitgangspunt bij het intervisie overleg Het doel is het versterken van effectief leerkrachtengedrag. Niet focussen op wat “fout” gaat, maar dat wat goed gaat versterken en uitbreiden.

Beeld Begeleide Intervisie kan ook schoolbreed ingezet worden.

 

Werkwijze:

-          Individueel intakegesprek (leerdoel formuleren)

-          Video-opname bij iedere deelnemer in de klas

-          Analyse en bespreken van beelden door SVIB’er en de leerkracht

-          De leerkracht kiest twee fragmenten om tijdens de intervisie te delen

-          Intervisiebijeenkomst: iedere deelnemer verheldert de eigen leer en kijkvraag waarna collega’s tips en tops noteren.  De leerkracht kiest zelf wat meegenomen en ingezet gaat worden.

-          Enkele weken later komt er nog een tweede en derde intervisiemoment waarbij de leerkracht zelf de eigen beelden  geanalyseerd en gekozen heeft.

 

 

  • Diverse arrangementen

Hierbij gaan we uit van de gestelde hulpvraag en bieden we ondersteuning op maat. Er zijn vele mogelijkheden zoals:

-          Individuele arrangementen

-          Groepsarrangementen

-          Arrangementen rondom het fysiek functioneren

-          Grip op de groep

-          Rots en Water

-          Omgaan met pesten

-          JaMaRa 

 

  • Co-teaching

Co-teaching betekent letterlijk “samen lesgeven”.  De co-teacher is tijdelijk in beeld afgestemd op de hulpvraag.  Soms kunnen dat een paar aaneengesloten dagen zijn, soms een dag of dagdeel  per week. 

De co-teacher versterkt de leerkracht met specifieke vaardigheden door deze toe te passen in de groep en model te staan. Hierdoor leert de leerkracht beter om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van de leerling of de groep.

 

Werkwijze:

-          Intakegesprek

-          Observatie en nagesprek

-          Samen in de klas. Dit kan op verschillende manieren, leerkracht en coach stemmen dit onderling af. 

-          Nabespreken en voorbespreken

 

  • Synchroon coachen/coachen met het oortje

In de groep wordt een camera geplaatst die op afstand te besturen is. Vanuit een aparte kamer volgt de coach de interactieprocessen in de groep. De leerkracht geeft les met een ontvanger in het oor en de coach communiceert via dit middel. Vooraf worden afspraken gemaakt zodat de hoeveelheid communicatie beperkt blijft. Het doel is de kwaliteit van het handelen de leerkracht te versterken.

 

Werkwijze:

-          Intakegesprek

-          Observatie in de klas

-          Werkpunten bepalen

-          Start synchroon coachen

-          Nabespreken

-          Het traject kan uit meerdere sessies bestaan