SBO / SO

Speciaal basisonderwijs (sbo)

De school voor sbo valt onder de Wet op het primair onderwijs en maakt daarmee deel uit van het reguliere onderwijs. De Sbo-school is bedoeld voor kinderen met een (relatief lichte) ondersteuningsvraag. De klassen in het sbo zijn kleiner dan in reguliere basisscholen. Ook is er meer specialistische kennis over het onderwijs aan kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Voor alle leerlingen op de sbo-school moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders.

In het sbo gelden dezelfde (kern)doelen als op reguliere basisscholen, maar de leerlingen op het sbo hoeven nog niet verplicht mee te doen aan de eindtoets. De leerlingen op de Van der Puttschool nemen wel deel aan een eindtoets.

Om toegelaten te worden tot de sbo-school, moet, net als voor toelating tot het so, een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) worden aangevraagd bij een samenwerkingsverband.

 

Een van de basisscholen van het Eenbesbestuur is een speciale school voor basisonderwijs;

SBO van der Puttschool in Geldrop.

Daarnaast kan men bnnen het samenwerkingsverband Helmond Peelland kiezen voor onderstaande SBO scholen, te weten:

SBO Petrus Donders Gemert

SBO de Toermalijn Helmond

SBO de Brigantijn Someren

 

 

Speciaal onderwijs (so)

De scholen voor so vallen onder de Wet op de expertisecentra en maken daarmee geen deel uit van het reguliere onderwijs. Het so is bedoeld voor kinderen die veel ondersteuning nodig hebben. Net als in het sbo, zijn de klassen in het so kleiner en is er meer specialistische kennis aanwezig.

 

Er zijn vier clusters van aan elkaar gerelateerde onderwijssoorten:

Cluster 1: instellingen voor leerlingen met een visuele beperking

Cluster 2: instellingen voor leerlingen met een auditieve- of communicatieve beperking

Cluster 3: scholen voor leerlingen met een verstandelijk- of lichamelijke beperking en voor langdurig zieke leerlingen

Cluster 4: scholen voor leerlingen met gedrags- en psychische stoornissen

 

Voor alle leerlingen op een so-school moet een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgesteld nadat op overeenstemming gericht overleg is gevoerd met de ouders. Voor het so zijn aparte (kern)doelen opgesteld. Deze sluiten zoveel mogelijk aan op de kerndoelen in het reguliere onderwijs en het sbo, maar houden rekening met verschillende beperkingen van leerlingen. Daarnaast zijn leergebied overstijgende doelen geformuleerd.

De procedure voor de beoordeling van de toelaatbaarheid voor cluster 1 en 2 ziet er anders uit dan bij cluster 3 en 4:

De commissie van begeleiding van een instelling voor cluster 1 of 2 beoordeelt of een kind toelaatbaar is tot een instelling voor cluster 1 of 2. Deze commissie beoordeelt ook of extra begeleiding vanuit de instelling nodig is op een reguliere school.

Een samenwerkingsverband beoordeelt of een kind toelaatbaar is tot het speciaal onderwijs, cluster 3 en 4

 

SO De Hilt (Rec 4)

SO De Rungraaf (Rec 4)

SO De Taalbrug (Rec 2)

SO Mytylschool (Rec 3)

SO Berkenschutse (Rec 3/4)

SO mgr. Bekkersschool (Rec 3)

SO Antoon van Dijkschool (Rec 3)