Beleid Eenbes Passend Onderwijs

De missie:

“Voor ieder kind preventief een passend onderwijsaanbod, zoveel mogelijk thuisnabij met ouders als educatieve partner”

 

De visie:

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden. Dat start op een plek binnen één van onze scholen. De scholen hebben een optimale ondersteuningsstructuur en signaleren preventief extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te kunnen bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars expertise, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, een passende plaats te bieden.Eenbes basisonderwijs werkt doel- en resultaatgericht en staat voor een gegarandeerde kwaliteit van ondersteuning voor elke leerling. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Dit betekent dat leerlingen in principe zo thuis nabij mogelijk het onderwijs krijgen dat bij hen past. Leerlingen krijgen vanaf de start van passend onderwijs, 1 augustus 2014, een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O. Zij worden dan ook met een opdracht op het S(B)O geplaatst. In de TLV staat ook vermeld wat ouders en school van herkomst kunnen doen om terugplaatsing naar het regulier onderwijs succesvol te maken. Op deze wijze wordt zowel met leerling, ouders als basisschool gewerkt om de leerling, na de plaatsing op het S(B)O, weer zo thuisnabij mogelijk het onderwijs te kunnen bieden dat ze nodig hebben, bij voorkeur op een reguliere basisschool. Het is evident dat hierbij een gedegen terugplaatsingsbeleid van wezenlijk belang is. Terugplaatsen is een proces van samenwerking tussen het expertisenetwerk, het SBO, de basisschool, de ouders en de leerling.

 

 

Projectplan (Passend) Onderwijs Eenbes basisonderwijs

‘Ik maak fouten dus ik besta’

‘Een goede relatie is de basis voor het verhogen van de prestatie’

 

Om aan de opdracht van passend onderwijs te kunnen voldoen zal de mindset binnen ons onderwijs dienen te wijzigen van curatief naar preventief; niet omgaan met verschillen, maar uitgaan van verschillen en samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Binnen het samenwerkingsverband heeft Eenbes zich gecommitteerd aan het verbreden van de basisondersteuning. Het is daarmee een opdracht om leerkrachtvaardigheden beter af te stemmen op de ontwikkeling van passend onderwijs. De schoolleider is hierop aanspreekbaar. Dat is dan ook de reden waarom een projectplan passend onderwijs wordt opgesteld.