Stappenplan

Hieronder vindt u het stappenplan Arrangeren en verwijzen.

 

Scholen hebben de mogelijkheid om extra middelen aan te vragen om kind en leerkracht te ondersteunen. Zij dienen hiervoor onderstaand stappenplan in acht te nemen.

Het formulier om een arrangement aan te vragen vindt u hier

 

Voor het nieuwste formulier aanvraag TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) kunt u deze link naar de website van het samenwerkingsverband Helmond Peellland volgen

Stappenplan ondersteuningsroute naar arrangement          versie 2017-12-19 (vastgestelde versie)


Stappen

SWV

School

Expertise Netwerk

Stap 1

Het kind wordt schriftelijk aangemeld op een reguliere basisschool. School is zorgplichtig.

of

Het kind zit reeds op school en heeft een ondersteuningsbehoefte.

Directeur van de school is verantwoordelijk. Let hierbij op de wettelijk toegestane termijn van 6 (+4) weken.  Bij vragen kan contact opgenomen worden met het Expertise Netwerk: k.deveth@eenbes.nl

 

Stap 2a

of

De ondersteuning die de leerling nodig heeft, valt onder de basisondersteuning. Vervolgstappen zijn niet nodig.

De interne begeleider overlegt met de leerkracht over de begeleiding binnen de basisondersteuning.

 

stap 2b

De leerling heeft waarschijnlijk extra ondersteuning nodig. Ga verder met stap 3.

School kan advies vragen via CLB en/of het zorgteam.

CLB of het zorgteam kan om advies worden gevraagd.

Stap 3

Omschrijf de ondersteuningsbehoefte van de leerling op basis van de vijf velden (formulier arrangeren Eenbes).

Het zorgteam is betrokken voordat de aanvraag van het arrangement ingediend kan worden. Interventies vanuit het zorgteam dienen uitgeprobeerd en geëvalueerd te zijn.

Het Expertise Netwerk kan advies geven bij het vullen van de vijf velden.

Stap 4a

of

Bepaal of de extra ondersteuning binnen de school ingezet kan worden. Wanneer dit het geval is, ga verder met stap 5.

Leerling wordt besproken in zorgteam. Daar wordt de ondersteuningsbehoefte in beeld gebracht. School bepaalt of de extra ondersteuning (deels) binnen school ingezet kan worden. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk. De aanvraag voor een arrangement wordt gestuurd naar k.deveth@eenbes.nl en in cc m.smits@eenbes.nl ter beoordeling en t.b.v. monitoring (clustering, trends). Dit wordt een keer per twee weken bekeken waarna direct een reactie volgt.

Kimmy checkt of de leerling besproken is in het zorgteam.

stap 4b

De extra ondersteuning kan slechts deels binnen de school ingezet worden. Ga ook dan verder met stap 5.

Kimmy zorgt voor doorgeleiding naar de juiste betrokkenen. Eric van Son, als directeur van het expertisenetwerk heeft het overzicht van de aanwezige expertises in het Netwerk en de inzetbaarheid van deze mensen. Hij maakt de match tussen arrangementsaanvraag en mogelijke uitvoerders.

 

 

Nadat het arrangement is goedgekeurd, kan deze ingezet worden:

a.  door medewerkers van het Expertise Netwerk (zowel de vaste medewerkers als de flexibele deelnemers).

b.  door externen.

De directeur bepaalt i.o.m. IB de gewenste uitvoerder en koppelt dit terug aan k.deveth@eenbes.nl (cc m.smits@eenbes.nl) (voor monitoring)

De mogelijke uitvoerders worden door Eric teruggekoppeld naar de directeur van de school. De directeur van de school bepaalt uiteindelijk wie de gewenste uitvoerder wordt.

Stap 5

Nadat goedkeuring van een arrangement ontvangen is, is school er verantwoordelijk voor dat er binnen 4 weken een plan komt:         

- Plan van aanpak wordt gemaakt (door de arrangementuitvoerder).

- School vertaalt dit plan naar de eigen praktische aanpak in de klassensituatie.

Zodoende verantwoordt de school het handelen m.b.t. het kind.

De directeur van de school is verantwoordelijk voor de monitoring van de beschikbaar gestelde middelen. Hij/zij houdt de besteding bij:

a1.  vaste medewerkers EN: n.v.t.

a2.  professionaliseringsschil / eigen personeel: de uitbreiding van een benoeming in overleg met Adri van Haaren a.vanhaaren@eenbes.nl

b.  d.m.v. facturen t.a.v. Ben Haacke b.haacke@eenbes.nl en Eric van Son eric.vanson@eenbes.nl die als tweede deze facturen accordeert

Het plan van aanpak wordt, binnen 4 weken, opgesteld door de arrangementuitvoerder. De school vertaalt het plan, evt. samen met de arrangementuitvoerder,  naar de eigen praktische aanpak in de klassensituatie.

Stap 6

Afspraken maken over doel en duur en uitvoering (uitvoerder) van de extra ondersteuning en tussen- en eindevaluaties.

De interne begeleider is verantwoordelijk voor de monitoring van de inhoud van het arrangement.

Het Expertise Netwerk (indien betrokken, anders extern) maakt hierover afspraken met de school  tijdens de intake.

Stap 7

Inzetten van de afgesproken extra ondersteuning.

De interne begeleider, leerkracht en de arrangementsuitvoerder evalueren de resultaten van het arrangement tussentijds.

 

Stap 8

Afronding van de extra ondersteuning en afspraken maken over vervolg.

Bij de eindevaluatie is ook de directeur aanwezig. Samen met de IB’er wordt bekeken hoe de begeleiding verder vormgegeven wordt. Mogelijkheden zijn stap 2a (wanneer de leerling weer binnen de basisondersteuning begeleid kan worden) of 2b voor een nieuw, aangepast arrangement of stap 2a en 2b naar een TLV.

De evaluatie wordt gemaakt met school en Expertise Netwerk samen indien deze betrokken is geweest. Hierbij heeft de school de verantwoordelijkheid.  School stuurt de evaluatie van het arrangement naar eric.vanson@eenbes.nl (cc k.deveth@eenbes.nlenm.smits@eenbes.nl)ter monitoring.

Stappenplan ondersteuningsroute naar TLV


Stappen

SWV

School

Expertise Netwerk

Stap 1

Het kind wordt schriftelijk aangemeld op een reguliere basisschool. School is zorgplichtig.

of

Het kind zit reeds op school en heeft een ondersteuningsbehoefte.

Directeur van de school is verantwoordelijk. Let hierbij op de wettelijk toegestane termijn van 6 (+4) weken.  Bij vragen kan contact opgenomen worden met het Expertise Netwerk: k.deveth@eenbes.nl

 

Stap 2a

Of

De ondersteuning die de leerling nodig heeft, valt onder de basisondersteuning. Vervolgstappen zijn niet nodig.

De interne begeleider overlegt met de leerkracht over de begeleiding binnen de basisondersteuning.

 

stap 2b

De leerling heeft waarschijnlijk extra ondersteuning nodig. Ga verder met stap 3.

School kan advies vragen via het zorgteam.

Het zorgteam kan om advies worden gevraagd.

Stap 3

Omschrijf de ondersteuningsbehoefte van de leerling op basis van de vijf velden.

Het zorgteam is betrokken voordat de TLV aangevraagd kan worden. Tips vanuit het zorgteam dienen uitgeprobeerd en geëvalueerd te zijn.

Het Expertise Netwerk kan advies geven bij het vullen van de vijf velden.

stap 4

 

Leerling wordt besproken in zorgteam (de vijf velden zijn al ingevuld). Daar wordt de ondersteuningsbehoefte in beeld gebracht. Noteer tijdens het bespreken van de leerling (voor de aanvraag van een TLV) in het zorgteam welke deskundigen op het formulier aangegeven kunnen/mogen worden. School bepaalt dat het een TLV dient te worden. De directeur is hiervoor eindverantwoordelijk. De TLV wordt ingevuld (ouders worden hierbij betrokken). Er wordt contact opgenomen met het SBO.

 

   

 

Stap 5

Vormgeven van de triade (OOGO = op overeenstemming gericht overleg) tussen ouders, school en EN.

School is verantwoordelijk voor het zorgvuldig vastleggen van het overleg.

School kan (voor het voeren van het triadegesprek) eerst contact opnemen met het S(B)O om af te stemmen of deze school de juiste vorm van begeleiding geeft. Het triadegesprek wordt gepland door het S(B)O. Zij ontvangt de benodigde papier. 

 

Stap 6

Het triadegesprek

Het triadegesprek voeren. Er worden afspraken gemaakt over doel en duur van de plaatsing en tussen- en eindevaluaties.

 

 

Het invullen/opstellen van de overeenkomst. (formulier zie site SWV)

Het invullen/opstellen van de overeenkomst (formulier zie site SWV)

 

Stap 7a

of

Wanneer partijen overeenstemming hebben (en ouders het handelingsdeel voor instemming ondertekend hebben), kan een TLV aangevraagd worden. Ga verder met stap 8a.

Voordat de aanvraag ingediend wordt bij het samenwerkingsverband is tijdens het zorgteamoverleg aan twee deskundigen gevraagd of hun naam en functie op de TLV vermeld mag worden en dient de TLV ondertekend te worden door de directeur van de verwijzende school (of door de interne begeleider, indien gemandateerd).  Kimmy tekent als laatste namens het bestuur.

Een kopie van de aanvraag TLV dient altijd opgestuurd te worden naar k.deveth@eenbes.nlen cc naar m.smits@eenbes.nl.

Routing loopt altijd via de coördinator passend onderwijs Eenbes: k.deveth@eenbes.nl

stap 7b

 

Wanneer partijen geen overeenstemming kunnen bereiken kan advies gevraagd worden aan het SWV (oudersteunpunt, onderwijsconsulent). De vertrouwenspersoon en/of de klachtencommissie van het bestuur van de betreffende school kan geraadpleegd worden. Wanneer partijen het nog niet eens zijn kan het geschil worden ingediend bij de landelijke geschillencommissie en daarna evt. bij de rechter. Wanneer partijen het eens zijn over de overeenkomst kan een TLV worden aangevraagd (stap 8a). Is dat niet het geval dan blijft de zorgplicht bij het bestuur van de ‘verwijzende’ school (stap 2).

 

 

Stap 8a

of

De getekende overeenkomst is ontvangen en (het proces) gecontroleerd door het SWV. De TLV wordt toegekend. Ga naar stap 9.

 

 

Stap 8b

De TLV wordt niet toegekend. De basisschool houdt de zorgplicht. Een bezwaarschrift kan voorgelegd worden aan de bezwaarschriften-commissie van het SWV. Het bestuur van het SWV neemt op basis hiervan een besluit. Toekenning TLV; ga naar stap 9. Geen toekenning; ga naar stap 7b.

 

 

Stap 9

Uitschrijven op de verwijzende school, inschrijven bij ontvangende school.

 

 

Stap 10

Inzetten van het arrangement S(B)O. Binnen 6 weken na plaatsing wordt een OPP opgesteld (oogo met ouders).

 

 

Stap 11

Afronding van de extra ondersteuning en afspraken maken over vervolg. 

De projectmedewerker op de hoogte stellen via mail k.deveth@eenbes.nl