Passend Onderwijs

Passend onderwijs:

 Passend onderwijs betekent niet dat structuren radicaal moeten wijzigen of het onderwijs volledig anders moet worden ingericht. Passend onderwijs betekent wel je gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen en er in slagen passende ondersteuning te bieden. Dit kan alleen door nauwe samenwerking en een gezamenlijke beleidsontwikkeling door scholen tezamen met externe partners. De samenwerking tussen de scholen is daarbij van wezenlijk belang. De scholen binnen de Eenbes basisonderwijs werken daarom zo optimaal mogelijk samen. Ze hebben de ondersteuning en expertise per school in kaart, arrangeren zo thuisnabij mogelijk, gebruiken de expertise van het expertisenetwerk zo optimaal mogelijk en leren van en met elkaar.

 

In de afgelopen jaren is het onderwijs geconfronteerd met een aantal stelselwijzigingen; vormgeving van passend onderwijs binnen de scholen en de transitie jeugdzorg bij de gemeenten waarbij het onderwijs een belangrijke partner is. Daarnaast heeft onze regio te maken met krimp van het aantal leerlingen en een vereveningsopdracht. Dit betekent dat er meer dient te gebeuren met minder middelen en tegelijkertijd de lat m.b.t. basisondersteuning binnen de scholen omhoog dient te gaan, waardoor minder leerlingen verwezen worden richting speciaal (basis)onderwijs.

 

Vanaf 1 augustus 2014 hebben schoolbesturen zorgplicht. Dit betekent dat de scholen (schoolbesturen) verantwoordelijk zijn voor ieder kind met extra ondersteuning dat zich schriftelijk bij hen aanmeldt. In eerste instantie op de eigen school, maar als dat niet lukt op een andere school binnen het SWV.

 

Een korte animatie vindt u hier:

 Passend onderwijs Eenbes:

 “Voor ieder kind preventief een passend onderwijsaanbod, zoveel mogelijk thuisnabij met ouders als educatieve partner”. Dat is de missie van Eenbes basisonderwijs. Deze wordt vertaald in de volgende visie:

 

Eenbes basisonderwijs stelt zich als doel om aan alle kinderen optimale onderwijskwaliteit te bieden. Dat start op een plek binnen één van onze scholen. De scholen hebben een optimale ondersteuningsstructuur en signaleren preventief extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen. Zij werken met elkaar samen om kinderen een passende plek te kunnen bieden. Binnen deze samenwerking is betrokkenheid het kernbegrip. Betrokkenheid om in gezamenlijkheid, gebruikmakend van elkaars expertise, aan elk kind, zo thuisnabij mogelijk, een passende plaats te bieden.Eenbes basisonderwijs werkt doel- en resultaatgericht en staat voor een gegarandeerde kwaliteit van ondersteuning voor elke leerling. Ouders worden hierbij gezien als educatieve partner.

 

Er wordt dus gesteld dat Eenbes basisonderwijs erop gericht is kwalitatief uitstekend onderwijs te verzorgen, waardoor leerlingen moeiteloos en kansrijk kunnen invoegen  op één van onze scholen en later in de maatschappij van de toekomst.

 

Arrangeren

Iedere school heeft dan ook de verplichting te voldoen aan de basisondersteuning zoals geformuleerd door het samenwerkingsverband. Wanneer deze basisondersteuning ontoereikend blijkt te zijn voor de ondersteuningsvraag van de leerling, is er sprake van extra ondersteuning en moet er worden gearrangeerd. Met arrangeren wordt het proces bedoeld waarin de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van het kind (en de leerkracht) wordt gematcht met het aanbod. De ondersteuningsbehoefte van de leerling wordt in kaart gebracht op basis van de vijf eerder genoemde velden. De mogelijkheid bestaat om onderzoek uit te laten voeren door het expertisenetwerk om de ondersteuningsbehoefte goed in kaart te kunnen brengen.

Daarna wordt bekeken waar deze ondersteuningsbehoefte het beste ingevuld kan worden. Dit is dus altijd vraaggestuurd. Het uiteindelijke arrangement is echter altijd zo dichtbij, licht en kort als mogelijk en wordt met ouders besproken. Dus in principe wordt het arrangement op de eigen school ingezet en anders in de eigen wijk/gemeente.

 

Het expertisenetwerk kan ondersteunen bij het in beeld brengen van de ondersteuningsbehoefte van leerlingen, maar ook bij het arrangeren. Co-teaching, coaching en het ontwikkelen van hulpprogramma’s gebeurt dan ook in samenwerking met het expertisenetwerk. Binnen dat netwerk is overzicht van de aanwezige expertise binnen de Eenbes en binnen het samenwerkingsverband. Hier ligt dan ook de centrale monitoring t.a.v. het arrangeren van extra ondersteuning. 

Arrangement plusklas

Om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen een plaats te geven zijn plusklassen als arrangement vormgegeven. De plusklassen worden hiermee een bovenschools arrangement van Eenbes basisonderwijs. Het is een voorziening waar hoogbegaafde leerlingen 1 dagdeel per week samenkomen om te werken aan uitdagende projecten met gelijkgestemden. Elke week ontmoeten hoogbegaafde basisschoolleerlingen elkaar en werken zij aan leren leren, leren denken en leren leven. Zij doen dit d.m.v. uitnodigende activiteiten: vreemde taal, filosofie, excursies, strategische denkspellen, constructie, natuurkunde, projectlessen en projecten in samenwerking met het voortgezet onderwijs. Om aan te kunnen sluiten bij de onderwijsondersteuningsbehoefte van deze leerlingen is een koppeling met het werk in de reguliere klas van evident belang. lees ook Plusklassen

 

Verwijzing

In een enkel geval zal er toch verwezen dienen te worden naar het S(B)O. In principe, hoge uitzonderingsgevallen daargelaten, kan dit verwijzen t/m eind groep 6. Er wordt immers preventief gehandeld. Het zorgteam/expertisenetwerk is altijd betrokken geweest in het proces naar verwijzing en er wordt altijd gekeken naar de lichtst mogelijke vorm van verwijzing.  

 

Om een leerling te kunnen verwijzen is een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband noodzakelijk. Allereerst wordt een triade opgesteld. Deze bestaat uit de verwijzende school, de ouder(s) en de ontvangende school. Wanneer alle partijen het eens zijn, wordt het formulier TLV ingevuld, door alle betrokkenen ondertekend en opgestuurd naar het SWV. De leerling wordt dan verwezen.

Het formulier TLV vindt u hier

Terugplaatsing van S(B)O naar regulier:

Leerlingen krijgen vanaf de start van passend onderwijs, 1 augustus 2014, een tijdelijke toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O. Zij worden dan ook met een opdracht op het S(B)O geplaatst. In de TLV staat ook vermeld wat ouders en school van herkomst kunnen doen om terugplaatsing naar het regulier onderwijs succesvol te maken. Op deze wijze wordt zowel met leerling, ouders als basisschool gewerkt om de leerling, na de plaatsing op het S(B)O, weer zo thuisnabij mogelijk het onderwijs te kunnen bieden dat ze nodig hebben, bij voorkeur op een reguliere basisschool. Het is evident dat hierbij een gedegen terugplaatsingsbeleid van wezenlijk belang is. Terugplaatsen is een proces van samenwerking tussen het expertisenetwerk, het SBO, de basisschool, de ouders en de leerling en wordt altijd op maat gemaakt voor de betreffende leerling.

Het samenwerkingsverband:

Eenbes basisonderwijs valt onder het samenwerkingsverband passend onderwijs Helmond Peelland.

Meer informatie over het Samenwerkingsverband vindt u hier.