Overzicht expertises Eenbes

De Eenbes is trots op zijn leerkrachten.

De leerkracht doet ertoe. Leerkrachten zijn het menselijk kapitaal en leveren een bijdrage aan de successen van de kinderen. Sterker nog: zij zijn de sleutel tot succes. 

Zie "Missie en Visie" ExpertiseNetwerk Eenbes

Ontstaan van het Expertisenetwerk:

Het Expertise Centrum heeft de afgelopen jaren de Eenbesscholen geadviseerd en geholpen bij vele zorgvragen. Door deel te nemen aan de zorgteams en IB-ers en leerkrachten in de klas en buiten de klas te ondersteunen, heeft het EC bijgedragen aan de kwaliteit op onze scholen.

De ontwikkelingen in het onderwijs gaan snel en ook Eenbes Basisonderwijs stond voor vele uitdagingen. Deze zijn verwoord in ons Koersplan 2020-2024. Daarmee reiken onze ambities verder dan de zorg en dat vraagt om een verbreed EC: het Expertisenetwerk.

 

Waarom een Expertisenetwerk?

Eenbes heeft onder haar logo staan: “Samen vernieuwend leren.” Daarin drukken we onze ambitie uit een lerende organisatie te zijn met de nadruk op leren van elkaar. Want er is veel expertise in onze stichting: op alle scholen, in alle teams. Er zijn in de afgelopen jaren veel leerkrachten opgeleid en hebben veel leerkrachten “good practices” ontwikkeld. Door te leren van elkaar wordt het aanbod van expertise breder en niet alleen zorg-gericht. pro-actief i.p.v. re-actief.

 

Binnen de Eenbes zijn diverse specialisten werkzaam:

Orthopedagoog / psycholoog

 • De orthopedagoog (& schoolpsycholoog) adviseert ouders en school in geval van leer- en gedragsproblemen. Ook het afnemen van een capaciteiten- en persoonlijkheidsonderzoek behoort tot de taak van de orthopedagoog / psycholoog
 • Zie ook: diagnostiek

Coaches:

 • Als professional wordt er van de leerkracht verwacht dat deze oog heeft voor de onderwijsbehoeften  van de leerling en nauw  bij deze onderwijsbehoeften kan aansluiten door het plegen van ondersteunende interventies. Een coach kan de leerkracht hierbij ondersteunen.
 • We kunnen gebruik maken van diverse coachingsmodellen waaronder: het oplossingsgericht coachen, intuïtief coachen, intervisie, NLP enz. Zie coaching

 

Psychodiagnostisch medewerker

 • De psychodiagnostisch medewerker werkt samen met de orthopedagoog (& schoolpsycholoog) en neemt onderzoeken af.

 Gedragsspecialist / specialist kind kenmerken

 • De gedragspecialist heeft een helicopterview en kan meekijken met de leerkracht naar datgene wat nodig is om deze leerling zo optimaal mogelijk te kunnen laten ontwikkelen.
 • De gedragsspecialist heeft kennis van de passende onderwijsbehoeften bij de diverse kind kenmerken. 

Logopedist:

Het is belangrijk dat ieder kind maximaal gebruik kan maken van het onderwijs. Communicatie is hierbij essentieel.  Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaal-emotioneel functioneren en in het opnemen en verwerken van informatie met als mogelijk gevolg leerstoornissen.

De logopedist houdt zich bezig met allerlei stoornissen op het gebied van communicatie en biedt zorg die nodig is als er problemen zijn met stem, spraak, taal, gehoor en auditieve vaardigheden. Zij houdt zich daarnaast bezig met voorlichting, preventie en coaching van de omgeving van het kind.

 Lees –specialist / Dyslexiespecialist

 • Deze specialist heeft een duidelijk beeld van wat goed leesonderwijs is en heeft kennis van diverse instructievormen, lesmethoden en materialen om het leesonderwijs vorm te geven.

Taalspecialist

 • De taalspecialist werkt aan de vernieuwing en verbetering van het taalonderwijs.  De specialist heeft een visie op taalonderwijs zowel in de klas als op schoolniveau.

 Rekenspecialist

 • Deze specialist heeft zicht op wat goed rekenonderwijs is; heeft kennis over rekenproblemen en het ERWD. Hij / zij weet wat er voor nodig is om met de hele school het rekenonderwijs te verbeteren.

ICT ambassadeurs

 • De rol van de ICT-er wordt steeds belangrijker. Door snelle ontwikkelingen is het noodzakelijk dat er iemand is die het overzicht houdt, collega's begeleidt en adviseert en meedenkt over de onderwijsontwikkeling in de school. De ICTer is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het ICT beleidsplan van de school.

Specialist Leren en Innoveren / change Agents

 • De change agent of specialist leren en innoveren vindt nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk. Hij / zij wil hierbij dan ook een voortrekkersrol vervullen.
 • Binnen de Eenbes is een leerkring van enthousiaste MLI-ers actief. Meer informatie vindt u hier

 Meer en Hoogbegaafdheid

 • Specialisten meer –en hoogbegaafdheid functioneren als vraagbaak binnen je school. Daarnaast hebben ze kennis en vaardigheden om de onderwijsbehoeften van deze leerlingen correct in kaart te brengen.
 • Een aantal van deze specialisten hebben taken als leerkracht in de plusklassen van de Eenbes.

Specialist Sociale vaardigheden

 • Deze specialisten hebben kennis en kunde die ingezet kan worden wanneer de onderwijsbehoeften van een leerling hiertoe aanleiding geven.
 • Denk hierbij aan het uitvoeren van een TOM (Theory Of Mind) test, SOVA training, Rots en Water training, Kids Skills enz

Specialist Meervoudige intelligenties:

 • De specialist werkt volgens het gedachtegoed van Howard Gardner. Het uitgangspunt is dat iedereen talenten heeft die niet te vatten zijn in de simpele constatering dat hij 'meer of minder intelligent' is. Gardner omschrijft intelligentie als de bekwaamheid een probleem op te lossen of een resultaat aan te passen. Hij spreekt van meervoudige intelligenties omdat hij vindt dat er meerdere manieren zijn om intelligent te zijn.

Specialist coöperatieve werkvormen of coöperatief leren

 • Cooperatief leren stimuleert het samenwerken.
 • Deze specialisten hebben kennis en vaardigheden om als kartrekker op het gebied van coöperatieve werkvormen, binnen een schoolorganisatie te fungeren.

Kleuterspecialist

 • De kleuterspecialist heeft veel kennis en kunde (praktisch toepasbare informatie) om de specifieke onderwijsbehoeften van het jonge kind, de kleuter goed in te kunnen vullen en de doorstroming door de hogere leerjaren soepel te laten verlopen.

Specialist denkbeelden

 • DenkBeelden zijn visuele modellen  waarmee denkprocessen bij leerlingen gemakkelijk op gang komen.

 • Denkbeelden zorgen voor: betekenisvol leren, divergent denken ,nieuwe verbindingen in de hersenen en zelfvertrouwen. In Denkbeelden worden 4 principes van structureel coöperatief leren toegepast (GIP)

 • Specialisten op het gebied van denkbeelden hebben kennis en vaardigheden op dit gebied en fungeren binnen een school als kartrekker.

Specialist Dalton Onderwijs